REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

przez Sprzedającego pod adresem http://tomaszkwiecinski.pl

 

Sprzedającym jest spółka HOLISTIC PLANT TECHNOLOGIES LTD (Company number 09859112), zarejestrowana pod adresem: The Legacy Business Centre, 2a Ruckholt Road, Office 228, London, England, E10 5NP, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@tomaszkwiecinski.pl

 

1. Definicje

 1. 1.Regulamin – niniejszy regulamin.  

   

 2. 2.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.  

   

 3. 3.Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

   

 4. 4.Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

   

 5. 5.Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.  

   

 6. 6.Towar, Produktplik elektroniczny bądź zestaw plików elektronicznych, prezentowany w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.  

   

 7. 7.Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów  

   

 8. 8.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.  

   

 9. 9.Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://tomaszkwiecinski.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.  

   

 10. 10.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.  

   

 11. 11.System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.  

 

 

2. Zasady ogólne

 1. 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://tomaszkwiecinski.pl 

 2. 2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 

   

 3. 3.Sklep internetowy http://tomaszkwiecinski.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.  

   

 4. 4.Sklep internetowy http://tomaszkwiecinski.pl oferuje Towary w formie elektronicznej (nagrania audio, nagrania video). 

   

 5. 5.W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:  

   

 1.  

   

 2. 6.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.  

 

 

3. Składanie zamówień

 1. 1.Wszystkie ceny podane na stronie internetowej http://tomaszkwiecinski.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. 

   

 2. 2.Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową http://tomaszkwiecinski.pl  

   

 3. 3.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.  

   

 4. 4.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia na odpowiedniej stronie w domenie tpay.com lub transferuj.pl do której link znajduje się na stronie wybranego Towaru w sklepie internetowym http://tomaszkwiecinski.pl i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym adres e-mail, na który zostaną wysłane dane dostępowe do zakupionego Produktu.  

   

 5. 5.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

   

 6. 6.Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.  

   

 7. 7.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem. 

 

 

4. Wysyłka Produktu

 1. 1.Produkt wysyłany jest w formie pliku elektronicznego, zestawu plików elektronicznych, bądź danych dostępowych do plików elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu płatności na stronie w domenie tpay.com bądź transferuj.pl.  

 2. 2.Wysyłka Produktu nie jest objęta dodatkowymi opłatami. 

 

5. Płatności

 1. 1.Płatność za zamówiony Towar odbywa się za pośrednictwem strony w domenie tpay.com bądź transferuj.pl (system płatności elektronicznych dostarczany jest przez: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357) lub przelewem na konto bankowe sklepu.  

 

6. Zwrot Towaru

 1. 1.Klient może zrezygnować z zakupu, jeżeli Produkt nie spełnia jego oczekiwań, do 7 dni po dokonaniu płatności za dany Produkt. 

   

 2. 2.Prośbę o dokonanie zwrotu należy złożyć na adres e-mail: info@tomaszkwiecinski.pl  

 

7. Polityka prywatności

 1. 1.Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: http://tomaszkwiecinski.pl/polityka-prywatnosci. 

8. Zmiana regulaminu

 1. 1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia. 

 2. 2.Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu. 

 

 

Data opublikowania regulaminu: 19.06.2016